A White Paper: An Initiative in Improving Quality in Higher Education

A comprehensive document on improving quality of higher education in the country, published by NAAC, July 13 2022.

Reimagining Assessment and Acceditation in Higher Education in India

Re-Imagining_Assessment_and_Accreditation_in_Higher_Education_in_India_2207202.pdf (2.9 MB)

Principal Authors

Bhushan Patwardhan and K.P. Mohanan

Co-authors

Tara Mohanan, Vigneshwar Ramakrishnan, Rajwant Singh Grewal, Darshan
Shankar, Rajneesh Krishna, Vandana Singhvi Patel, Sandeep Sancheti, Suranjan
Das, Rupamanjari Ghosh, Pankaj Mittal, Devender Kawday, S.C. Sharma

First Layer Reviewers

M.K. Sridhar, Vasudha Kamat, V.S. Prasad, Shailendra Raj Mehta, Dishan
Kamdar, Anil Jauhri, S. Vaidhyasubramaniam, Medha Deshpande, R.G. Takwale,

Second Layer Reviewers

Anil Sahasrabudhe, K.K. Aggarwal, V.S. Chauhan, Furqan Qamar, Rajan Welukar,
Sunil Rai, Pramod Nayar, S.F. Patil, R. Ramanujam, Madhulika Kaushik,
Bhalchandra Adkoli, M.G. Takwale, Gautam Sen, Pradeep Bhargava, N.V. Varghese,
R.S. MaliPankaj Chandra, Rajan Saxena, Naresh Chandra, Avinash Pandey, H V
Deshpande, Priya Narayanan, S.Srikantaswamy

Third Layer Reviewers

K. Kasturirangan, Anil Kakodkar, , Ashok Modak, Jagadesh Kumar, Vinay Sahasrabudhe

Reviewed and Endorsed by the NAAC Academic Advisory Committee and the
Executive Council
and
Feedback from the Public sought and documented

Re-Imagining_Assessment_and_Accreditation_in_Higher_Education_in_India_2207202.pdf (2.9 MB)